• ชื่อหนังสือ : จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระธิดา และพระราชนัดดา
    ผู้แต่ง : กัลยาณิวัฒนา

    กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระธิดา และพระราชนัดดา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2548.

    รวมลำดับสันตติวงศ์พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน พร้อมภาพประกอบชัดเจนและดัชนีท้ายเล่มให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่าง รวดเร็ว

  • ชื่อหนังสือ : ReportOldage_standard Work, family and social protection Old age income security in Bangladesh, Nepal, the Philippines, Thailand and Vietnam
    ผู้แต่ง : Charles Knox-Vydmanov