ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงสำหรับใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ผู้แต่งคนที่ 1ทัศนีย์ เกิดพิชน์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนางทัศนีย์ เกิดพืชน์ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางทัศนีย์ เกิดพืชน์ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงสำหรับใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016946อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ