กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1132 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการปรับปรุงกระบวนการงานการโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร แบบเบ็ดเสร็จ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความจำเป็นในการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานธนารักษ์ จังหวัดสุรินทร์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การปรับปรุงอาคาร
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจและปรับบัญชีราคาประเมินที่ดินรายบล็อกรอบปี พ.ศ.2551-2554 จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวสาทิพย์ ดำรงค์พิวัฒน์
หัวเรื่อง1. ราคาประเมินที่ดิน2. วสาทิพย์ ดำรงค์พิวัฒน์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าเช่าค้าง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอุดมศักดิ์ ปัญญาโรจน์
หัวเรื่อง1. ปัญหาค่าเช่าค้าง2. อุดมศักดิ์ ปัญญาโรจน์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการจัดทำรายงานการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาคารชุดที่จดทะเบียนใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิลาวัลย์ วีระกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาทรัพย์สิน2. วิลาวัลย์ วีระกุล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบการบริหารงานเอกสารกระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ
หัวเรื่อง1. การบริหารงานเอกสาร2. สำนักงบประมาณ
สำนักพิมพ์งบประมาณ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทิพาพร ขันติลาภาพันธุ์
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบการจัดซื้อ2. ทิพาพร ขันติลาภาพันธ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ตรวจสอบภายใน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและติดตามผลงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนางานจัดทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอุสราวรรณ จิวรพันธ์
หัวเรื่อง1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์2. อุสราวรรณ จิวรพันธ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบูรณาการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอารี งามศิริอุดม
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. อารี งามศิริอุดม- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษืพื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจและประเมินราคาที่ดินรายบล็อกจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ 2550
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤต จันจรัสศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. กฤต จันจรัสศรี- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรบเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดผลประดยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งภาคินี มานักฆ้อง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ภาคินี มานักฆ้อง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานการประเมินราคาที่ดินคราวละมากแปลงเพื่อใช้เป็นคู่มือปฎิบัติงานประเมินราคาที่ดินรายแปลง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร2. กองแผนงาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เพชรบูรณ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ กลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องงานปลูกต้นไม้ในเขตหลวง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินิจ เบ็ญพงษ์
หัวเรื่อง1. วินิจ เบ็ญจพงษ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติงานโครงการสำรวจประเมินราคาที่ดินรายบล็อกละเอียดโดยใช้แผนที่ระวาง UTM จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญรุ่ง จันทร์กระจ่าง
หัวเรื่อง1. การประเมินที่ดิน2. เพ็ญรุ่ง จันทร์กระจ่าง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมิน : ในตำแหน่งช่างศิลปกรรม 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่อง1. การประเมินตำแหน่ง2. วุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวิภา ฉิมพายัพ
หัวเรื่อง1. สุวิภา ฉิมพายัพ - - ผลงาน2. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 56   การแสดงผล