กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1186 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารและบำรุงรักษาอาคาร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์กร
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ศรีสะเกษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่สวนปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ 848
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสกุลรัตน์ ทองบุญชู
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สกุลรัตน์ ทองบุญชู- -ผลงาน
สำนักพิมพ์จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินัย วิไลลักษณ์
หัวเรื่อง1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ2. วินัย วไลลักษณ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ชัยนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งยุวดี ปิ่นรัตน์
หัวเรื่อง1. ยุวดี ปิ่นรัตน์ - - ผลงาน2. แบบประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารสินทรัพย์คู่มือการฝึกอบรม (ฉบับร่าง)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การบริหารสินทรัพย์
สำนักพิมพ์ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการตรวจสอบใบสำคัญการขอเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ และเงินทดรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกมนพรรธน์ จันทร์ลอยธนา
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. กมนพรรธน์ จันทร์ลอยธนา- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดตาก
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ตาก
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตาก
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักประเมินราคาทรัพย์สินพร้อมติดตั้ง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธนพล พัฒนโสภณ
หัวเรื่อง1. การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์2. ธนพล พัฒนโสภณ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจรับพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การตรวจรับพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาความรู้บุคลากรของสำนักประเมินราคาทรัพย์สินด้านการประเมินราคาทรัพย์สินเบื้องต้นตามหลักสากล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวราภรณ์ เอื้ออาทร
หัวเรื่อง1. การพัฒนาบุคลากร2. วราภรณ์ เอื้ออาทร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ปะเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พังงา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารสรุปคำบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}การพัฒนาผู้นำการบริหารเปลี่ยนแปลง{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่อง1. การพัฒนาผู้นำ2. ทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจและประเมินราคาที่ดินรายแปลงสำนักที่ดินสมุทรปราการ สาขาบางพลี ประจำปีงบประมาณ 2549
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอภิรัตน์ รัตนไพบูลย์
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาที่ดิน2. อภิรัตน์ รัตนไพบูลย์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยนาท
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ชัยนาท
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยนาท
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องคัดเลือกเหรียญ (Coin Sorting machine) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรีย์ เทพหัส
หัวเรื่อง1. เครื่องคัดเลือกเหรียญ2. สุรีย์ เทพหัส- -ผลงาน
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาคผนวก ก คู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. การปฏิบัติงาน - - อุตรดิตถ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขอหารือเกี่ยวกับสถานะที่เอกชนมอบให้กับทางราชการรายพลตรีสมเดช พูลเกษม ยกที่ให้เพื่อใช้ประดยชน์ในการขยายโรงเรียนบ้านถ้ำวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวาสนา มั่งคั่ง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. วาสนา มั่นคั่ง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 59   การแสดงผล